سياسة ملفات الارتباط

Bu bilgilendirme metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ve diğer hükümleri gereğince şirketin internet sitesi olan (www.adamega.com.tr) adresini ziyaret edenlerden siteyi kullanımı esnasında çerezler aracılığıyla şirketimizin veri sorumlusu olarak elde ettiği kişisel verilerle ilgili aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hazırlanmıştır.
Siteyi ziyaret eden veri sahipleri bu metin ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini kabul eder.

Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Ada Mega Makina İmalat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından toplanacak, saklanacak ve işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İlgili Mevzuat Çerçevesinde İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkeler ile 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartları ve amaçları uyarınca şirketimiz tarafından aşağıda ayrıntılı şekilde açıklanan amaçlar çerçevesinde işlenebilecektir.

 • Şirketimizin temel iş ilişkilerinin yönetilmesi,
 • Şirketimizle iletişim sağlamak isteyenlerin erişiminin kolaylaştırılması,
 • Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetlerde müşteri memnuniyetinin artırılması,
 • Şirketimizin insan kaynakları süreçlerinin daha hızlı ve etkin yönetilebilmesi,
 • Şirketimizin sunduğu hizmetlerin kalitesinin artırılması,
 • Şirketimizin ticari itibarının ve sağladığı güvenin korunması,
 • Şirketimizin gelecekte sunmayı planladığı hizmetlerin kolaylaştırılması,
 • Resmi makamlardan veya ilgili kişilerden gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi, gerekli görülmesi durumunda cevaplanması,
 • Şirketimizin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz ilgili maddede ayrıntılı olarak açıklanan amaçlar doğrultusunda Ada Mega Makina İmalat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından farklı kanallar (yazılı, elektronik ortam) vasıtasıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkeler ile 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartları uyarınca toplanmaktadır. Veriler bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte, mevzuatta öngörülen azami süreler boyunca saklanabilmekte ve gerekli durumlarda yasal sınırlar çerçevesinde aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz site ziyaretçilerinin tarafımıza ilettiği birtakım kişisel verileri veya çerezler vasıtasıyla elde edilen verileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. maddesi kapsamında ziyaretçinin açık rızası olmaksızın 3. kişilerle kesinlikle paylaşmamakta, ticari amaçla kullanmamakta ve hiçbir şekilde satmamaktadır.
Kişisel verilerinizin aktarımı, ilgili kanunun 8. maddesi ile ulusal mevzuat hükümleri kapsamında kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yasalarda belirtilen sınırlar çerçevesinde yapılabilmektedir.

Yurt Dışına Veri Aktarımı

Şirketimiz site ziyaretçilerinin verilerini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında yurt dışındaki 3. kişilere aktarmamaktadır. Yurt dışındaki 3. kişilere aktarım ancak kanunda yer alan istisnai durumların gerçekleşmesi durumunda ve ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurul’un izniyle yapılabilir.

Veri Güvenliğinin Sağlanması Hususunda Şirket Taahhütleri

Şirket 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesi ve diğer hükümleri uyarınca;

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemeyi,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı şekilde erişilmesini engellemeyi,
 • Kişisel verilerin muhafaza altında tutulması amacıyla uygun güvenlik tedbirleri almayı,
 • Kanundaki hükümlerin uygulanması amacıyla gerekli denetimleri yapmayı veya yaptırmayı,
 • Kişisel verileri amacı dışında kullanmamayı,
 • Kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından ele geçirilmesi halinde gerekli bildirimlerde bulunmayı taahhüt eder.

Kişisel Veri Sahibinin Yasal Hakları

Kullanıcılar 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verilere İlişkin Talepleriniz

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca kanunun 11. maddesinde belirtilen yasal haklarınızı iletişim bilgilerimizde yer alan posta ya da mail seçeneklerini kullanarak talep edebilirsiniz. Başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde Kurul’ca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kişisel veri sahibi dışında bir kişinin talepte bulunabilmesi için kişi adına düzenlenmiş vekâletname bulunması gerekmektedir.
Şirketin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Başvurunuzda;

 • Adınız, soyadınız, başvuru yazılı ise ıslak imzanız,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranız, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranız olmalıdır.

Yukarıda sayılan bilgilere ek olarak varsa eğer konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde kanunun 14. maddesi uyarınca ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir. Kanunun 13. maddesi uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Aydınlatma Metninin Niteliği ve Değişiklikler

Bu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni” Ada Mega Makina İmalat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile akdedilecek sözlü ve yazılı sözleşmelerin ayrılmaz parçasıdır.
Aydınlatma metni 01/09/2021 tarihinde hazırlanmıştır. Metinde herhangi bir değişiklik olması durumunda değişiklikler (www.adamega.com.tr)  adresinde yayımlanacak ve metnin yürürlük tarihi değişikliklere uygun olarak güncellenecektir.İletişim Bilgileri
Adres:
Saray Mah. 64.Cd. No:23/B K.Kazan /ANKARA
Telefon: +90 312 394 39 40-41
Mail: info@adamega.com.tr

معلومات للتواصل

اتصل بنا

  يسعدنا المساعدة مع فريقنا المحترف