Privacy Policy


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Ada Mega Makina İmalat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için tüm gerekli önlemleri almayı taahhüt etmekteyiz.


Gizlilik politikamızda şirkete ait internet sitesini (www.adamega.com.tr) ziyaret ederken Ada Mega Makina İmalat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından elde edilen kişisel verilerin hangi amaçlarla, ne şekilde kullanılacağı, kimlerle paylaşılabileceği ve gizliliğinizin nasıl sağlandığı konularında gerekli bilgiyi sağlamak amaçlamaktadır.


Gizlilik politikası yalnızca (www.adamega.com.tr) alan adı üzerinden verilen hizmetleri kapsar. Veri sahibi bu gizlilik polit (www.adamega.com.tr) enmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada açıklandığı şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder. Gizlilik politikası şirket tarafından güncellenebilir. Bu nedenle gizlilik politikasının siteyi her ziyaret edilişte görüntülenmesi tavsiye edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Hukuki Sebepler

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca (www.adamega.com.tr) ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen tarafımızca işlenebilecektir. İlgili kanun kapsamındaki veriler üzerinde gerçekleştirilen işlemler kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir.
Kişisel veriler isim, cep telefonu, adres, e-posta adresi, doğum tarihi, internet protokol(IP) adresi gibi gerçek kişilere ilişkin bilgilerdir. Bu veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyumlu bir biçimde işlenmektedir. Ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrası ile 6. Maddenin 3. fıkrasında belirtilen şartların varlığı halinde de işlenecektir.

Şirketimiz ile iletişime geçilmesi durumunda ad, soyad, e-mail, telefon ve mesaj bilgileri; iş başvurusu yapılması durumunda ad, soyad, e-mail, telefon, cv’nize ilişkin kişisel veriler ilgili kanun çerçevesinde işlenebilecektir. Ayrıca sitemiz, internet protokolü (IP) adresi, tarayıcınızın türü ve dili, uygulamaya giriş tarihi ve zamanı gibi bilgileri toplamaktadır. Çerez politikamızda detaylı açıklandığı üzere sitemizde kullanılan çerezler zorunlu çerezler, oturum çerezleri ve kalıcı çerezlerdir. Bu veriler üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır.


Kişisel Verilerin Kullanılma Amaçları

Ada Mega Makina İmalat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda ve aydınlatma metninde de ayrıntılı şekilde açıklandığı üzere kişisel verilerinizi iş başvurularınızı değerlendirebilmek, iletilerinize konu olan sorularınızı cevaplayabilmek, görüşleriniz hakkında bilgi sahibi olabilmek, size daha iyi hizmet sunabilmek ve internet sayfamızın kullanımını kolaylaştırabilmek gibi amaçlarla kullanmakta ve işlemektedir.

Kişisel Verilerin Kapsamı

Gizlilik politikası Ada Mega Makina İmalat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile veri sahipleri arasında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki ilişkileri kapsamaktadır.
Gizlilik politikası metni 01/07/2021 tarihinde hazırlanmış olup metinde herhangi bir değişiklik olması durumunda değişiklikler (www.adamega.com.tr) adresinde yayımlanacak ve metnin yürürlük tarihi değişikliklere uygun olarak güncellenecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uyulan İlkeler

Ada Mega Makina İmalat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kişisel verileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkeler çerçevesinde işleyebilmektedir. Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyması zorunludur:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Ada Mega Makina İmalat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesi uyarınca kişisel verileri kişinin açık rızası olmadan işlememektedir. Diğer taraftan;

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması;


gibi durumlarda ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenebilmesi mümkündür.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Ada Mega Makina İmalat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. Maddesi uyarınca özel nitelikli kişisel verileri kişinin açık rızası olmadan işlememektedir. Diğer taraftan sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikteki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Ada Mega Makina İmalat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi site ziyaretçilerinin ilettiği birtakım kişisel verileri veya çerezler vasıtasıyla elde edilen verileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. maddesi kapsamında ziyaretçinin açık rızası olmaksızın 3. kişilerle kesinlikle paylaşmamakta, ticari amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır. Kişisel verilerinizin aktarımı, ilgili kanunun 8. maddesi ile ulusal mevzuat hükümleri kapsamında kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yasalarda belirtilen sınırlar çerçevesinde yapılabilmektedir.
Şirket site ziyaretçilerinin verilerini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında yurt dışındaki 3. kişilere aktarmamaktadır. Yurt dışındaki 3. kişilere aktarım ancak kanunda yer alan istisnai durumların ortaya çıkması durumunda ve ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yapılabilir.


Veri Güvenliğinin Sağlanması Hususunda Şirket Taahhütleri

Ada Mega Makina İmalat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu’nun 12. maddesi ve diğer hükümleri uyarınca;

 1. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemeyi
 2. Kişisel verilere hukuka aykırı şekilde erişilmesini engellemeyi,
 3. Kişisel verilerin muhafaza altında tutulması amacıyla uygun güvenlik tedbirleri almayı
 4. Kanundaki hükümlerin uygulanması amacıyla gerekli denetimleri yapmayı veya yaptırmayı
 5. Kişisel verileri amacı dışında kullanmamayı
 6. Kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından ele geçirilmesi halinde gerekli bildirimlerde bulunmayı taahhüt eder.

Kişisel Veri Sahibinin Yasal Hakları

Kullanıcılar 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca Ada Mega Makina İmalat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 6. İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 7. İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verilere İlişkin Talepler

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca kanunun 11. maddesinde belirtilen yasal haklarınızı posta ya da mail yoluyla iletişim bilgilerimizi kullanarak Ada Mega Makina İmalat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden talep edebilirsiniz. Başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30(otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kişisel veri sahibi dışında bir kişinin talepte bulunabilmesi için kişi adına düzenlenmiş vekâletname bulunması gerekmektedir.
Şirketin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

Adınız, soyadınız, başvuru yazılı ise ıslak imzanız ,Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranız, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranız olmalıdır.

Yukarıda sayılan bilgilere ek olarak varsa eğer konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde kanunun 14. maddesi uyarınca ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30(otuz) ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren 60(altmış) gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir. Kanunun 13. maddesi uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Ticari İntikal

Ada Mega Makina İmalat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olası birleşme, devralma ve/veya sahiplerinin değişmesi halinde, site kullanıcılarına ait kişisel bilgileri ancak ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili şirket yetkilileri ile paylaşabilecektir. 


İletişim Bilgileri
Adres:
Saray Mah. 64.Cd. No:23/B K.Kazan /ANKARA
Telefon: +90 312 394 39 40-41
Mail: info@adamega.com.tr

Contact Information

Contact Us

  We will be happy to assist you with our professional team.